Herstelverloop van taalstoornissen

W.A. Van Loon-Vervoorn, I.M.E. Heesbeen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Samenvatting

Gedurende de eerste drie jaar van het project 'Herstelverloop van taalstoornissen' zijn in het Revalidatiecentrum De Hoogstraat 227 van de 250 aangemelde revalidanten onderzocht met de Akense Afasietest. Van de 1 10 als afatisch geclassificeerde revalidanten is 88% met de AAT onder te brengen in de klassieke typologie van afasie: Globaal (4.1%), Wernicke (12%), Broca (12%) en Amnestisch (23%). Wat betreft het meten van herstel lijkt de AAT een redelijk goed instrument voor afasie. Het belangrijkste doel van deze studie was na te gaan of er bij de l 12 als niet-afatisch geclassificeerde revalidanten taalstoornissen zijn, van welke aard deze stoornissen zijn en of het mogelijk is het herstel ervan vast te stellen. Verondersteld wordt, onder meer op basis van interviews met deze revalidanten, dat de problemen enerzijds op woordniveau liggen, in het bijzonder de woordselectie, en anderzijds op het niveau van de verbale context, het betoog. Daar op beide terreinen geen genormeerde Nederlandstalige tests voorhanden zijn om stoornissen te objectiveren, is een start gemaakt met het ontwikkelen van tests op woordniveau. Het betreft een test voor het Benoemen van Plaatjes (Boston Naming Test), een test voor Metaforisch Woordbegrip en tests voor Woordassociatie om de netwerkorganisatie van het mentale lexicon te onderzoeken. Voor de benoemtaak is een normering met behulp van percentielschalen opgesteld voor revalidanten met een hersenbeschadiging die al dan niet afatisch zijn en voor een met de revalidanten vergelijkbare gezonde eontrolegroep. Uit de gegevens blijkt dat deze test in staat is de taalstoornissen en tot op zekere hoogte ook het herstel daarvan te objectiveren bij revalidanten die door de Akense Afasietest worden geclassificeerd als niet-afatisch (geen rest afasie).
Original languageDutch
Article number4
Pages (from-to)1-17
Number of pages17
JournalStem-, Spraak- en Taalpathologie
Volume4
Publication statusPublished - 1996

Cite this